Søk tilskud


Jeg vejleder gjerne med å søke midler. Se de forskjellige muligheterne nedenfor.


SMIL-midler:
 • Her er det mulig å søke om tilskudd til freda og verneverdige bygninger i landbruket.
 • Frist: Det er litt forskjellig, når fristen for å sende inn en søknad er i de forskjellige kommuner.
 • Søknaden må inneholde: Redegjørelse for nåværende og framtidige bruk, en enkel planskisse og bilder, en tilstandsrapport, arbeidsrapport og et kostnadsoverslag.
 • Eieren må stå som søker.
 • Man kan få inntil 30 prosent støtte.
 • Er prosjektet stort kan det med fordel deles opp i mindre deler der søkes tilskudd til etter hvert.
 • Det er enklere å få støtte, hvis gården er i drift og bygningen over 100 år.
 • Der blir satt en arbeidsfrist, når midlene er bevilget. Pengene blir betalt i etterskudd. For slutt kreves betaling et regnskap – gjerne godkjent at regnskapskontor.
 • Man kan søke SMIL-midler og midler fra KULTURMINDEFONDET samtidig – det kan være en fordel at der er bevilget SMIL midler til et prosjekt, hvis man vil søke hos KULTURMINNEFONDET.Norsk kulturminnefond:
 • Dette er midler som søkes fra denne stats finansierte fond.
 • Hjemmeside: www.kulturminnefondet.no.
 • Frist: 1/02 og 1/09.
 • Tilskudd til fysisk istandsetting: ikke til oppgradering og moderne tilpasninger med isolasjon og rør etc.
 • Man kan få 30-100 prosent (pluss eventuelt 30 prosent fra SMIL-midler). Jo mindre man søker om jo større sjanse er der for å få tilsagn. Man bør ha cirka 30 prosent egen innsats i form av materialer og arbeide.
 • Kan gjelde alle bygg på en gård.
 • For eksempel istandsetting av vinduer på gamle måten, utbedreinger på tømmerkassen, grunnmur eller tak.
 • Man kan komme med moderne tilføyelser, men da må det muligens trekkes ut av prosjektet.
 • Det lønner seg å dele søknaden opp på større bygg. For eksempel i tak, grunnmur, tømmerkasse.
 • Man skal utfylde et skjema man henter på hjemmesiden. I tillegg skal man levere en tilstandsrapport, tiltaksrapport og prisoverslag (utført av en kyndig håndverker).
 • Det er en stor fordel om man har en uttalelse fra en representant fra FYLKESKOMMUNEN som karakteriser bygningen som verneverdig eller fredet.
 • I prinsippet får man ikke begynne før søknaden er innvilget, men det kan være aktuelt og avdekke litt, for å se skader. Da må man dokumentere unner veis og kan ikke forvente tilskudd til denne del av jobben.
 • Send gjerne 1 søknad pr hus.
 • Sett opp tidsskjema. Tilsagnet er gyldig det år det er innvilget pluss 2 år.
 • Det lønner seg å ha SMIL midler på plass, før man søker.
 • Sender man i god tid kan, vil man få mulighet å rette eventuelle feil og mangler ved ansøkningen.Riksantikvaren:
 • Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminne, kulturmiljø og landskap skal bli betre tatt vare på.
 • Eiere av fredete bygninger og anlegg kan få dekket antikvariske merutgifter ved rehabilitering, helt eller delvis, etter søknad.
 • Eiere av middelalderbygninger (eldre enn 1537) kan søke Riksantikvaren om tilskudd.
 • Man kan bestille en restaurerings håndverker til å ta dendrokronologiske prøver, som viser alderen på bygningen. Der tas vanligvis 10 prøver som sendes inn til analyse og så skrives der en dokumentasjonsrapport. Prøvene koster cirka 1500 kr/stk (inklusive MVA og rapportskrivning). Det må regnes transportutgifter i tillegg.
 • Hjemmeside er: www.riksantikvaren.no.


Antal besøk: GOGOwebdesign.dk